Yatırımcı İlişkileri

İletişim Formu Aydınlatma Metni 

İşbu aydınlatma metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; yatırımcı ilişkileri iletişim formunun doldurulması aracılığıyla ve otomatik yollarla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenen/toplanan kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  (“Şirket”) tarafından yapılmaktadır. 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi,  Amacı ve Hukuki Sebebi;

Ad soyad, tc kimlik no, e-posta adresi, telefon numaranız şeklindeki kişisel verileriniz,  sorularınızın cevaplanması, hissedar olma taleplerinizi incelenmesi ve sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla, KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz; gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak “Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları‘’ ile paylaşılabilecektir. 

Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere Ticaret Kanunundan ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında KVKK 5/2 maddesi uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK,TBK ve ilgili mevzuat), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplere dayalı olarak veri sorumlusunun Şirket'inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilere yani ‘’Hissedarlara’’ veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız “Tedarikçiler’’ ile paylaşılmaktadır. Örneğin; bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile; denetim durumlarında Denetçiler ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

  1. Haklarınız

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

  1. Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişinin kişisel verisini ‘’İletişim” Formu aracılığı ile verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin Şirket’e aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

  1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri sorumlusu Ünvan : Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MERSİS : 0617032110300015

KEP Adresi:  

E-posta Adresi: info@panoragyo.com 

Fiziki Posta adresi :  Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No: 3 / 318 Çankaya/ANKARA


İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni ’ni incelemenizi rica ederiz.