Yatırımcı İlişkileri

ETİK KURALLARPANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 
ETİK KURALLAR
 
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. “Kurumsal Yönetim İlkelerini” ve yasalara uyum kapsamında “Etik Kurallarını” belirlemiş, şirket içi ve dışı tüm ilişkileri kapsayacak şekil ve yönlendirici mahiyette düzenlemeler ile uygulamaya koymuş ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
Etik Kurallar, Şirketin tüm ilişkilerini düzenlemede rehber mahiyette olup, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi amacını taşıyan ve tüm çevreleri makul ortak bir çıkar paydasında buluşturan kurallar bütünüdür.
Etik kuralların uygulanmasından, en üst düzeyde Yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur ve herkes bu kurallara uygun hareket etmekle yükümlüdür.
 
 
GENEL İLKELER
 
Panora G.Y.O. A.Ş.
Tüm faaliyetlerinde yasalara uygun hareket eder. Yasal düzenlemeleri yakından takip ederek gereken uyumu gerçekleştirir.
Panora G.Y.O. A.Ş.
Tüm pay sahiplerine karşı şeffaf ve açıktır.
Panora G.Y.O. A.Ş.
Tüm pay sahiplerine din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlere dayalı farklı bir uygulama yapmaz, herkese eşit mesafede durur ve adil davranır.
Panora G.Y.O. A.Ş.
Kiracıların ve tedarikçilerin ticari bilgilerini korur ve bu bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin vermez.
Panora G.Y.O. A.Ş.
Tüm ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük içerisinde hareket eder.
 
Mevzuata İlişkin İlkeler:
 • Başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere tabi olunan tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilir. Yeni yasal düzenlemeler yakından takip edilerek gerekli uyum en kısa zamanda sağlanır.
 • Şirket tarafından hazırlanan tüm mali raporlar TMS ve UFRS ilkelerine uygun olarak hazırlanır.
 • Pay sahipleri ile olan ilişkilerde eşit davranma ilkesine uygun olarak tüm yasa, yönetmelik ve tebliğlere uygun hareket edilir.
 
 
 
 
Kiracılara İlişkin İlkeler:
 • Kiracılar ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır.
 • Kiracı faydasının en üst düzeyde olabilmesi ve en kaliteli hizmeti sunmak için gereken gayret en üst düzeyde gösterilir.
 • Kiracıların problemleri ve taleplerine karşı duyarlı davranılır, kiracılar ile ilişkilerin güvene dayalı olması için gereken çaba gösterilir.
 
Personele İlişkin İlkeler:
 • Personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunulur.
 • Personeller dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, gerekli bilgi birikimi ve tecrübesi olan kişiler arasından seçilirler.
 • Personellere işe alım ve hizmet süreci boyunca ayrım gözetilmeksizin eşit olanaklar sunulur.
 • Personelin gerek mevzuat ve gerekse şirket politikası gereği oluşan haklarını zamanında ve eksiksiz kullanmalarına özen gösterilir.
 
Personelin Görevlerine İlişkin İlkeler:
 • Personeller Şirketin karlılığını esas alarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
 • Her zaman Şirketi en iyi şekilde temsil ederler.
 • Deneyim ve becerilerinin gelişmesi için azami çaba harcarlar.
 • Bilgi suistimali konusunda yasal mevzuata uygun hareket ederler. Şirket'teki görevleri nedeniyle elde ettikleri bilgileri gizlilik ilkesi gereği üçüncü kişilerle paylaşmaz, bu bilgilerin korunması için azami özeni gösterir ve görevleri sona ermiş olsa dahi sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde korumaya devam ederler.
 • Şirket kaynaklarını ve mal varlığını etkin biçimde kullanarak, şahsi çıkarları için kullanımdan kaçınırlar.
 • Şirket dışında başka bir alanda görev almazlar.
 • Görevde özen sorumluluğuna dikkat ederek çalışmalarında titiz, düzenli, disiplinli ve özverili davranırlar.
 • Her türlü Şirket içi ve dışı ilişkilerinde Şirket etik kurallarına uyulmasında azami özeni gösterirler.
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde gerekli saygı, dikkat ve özeni gösterirler.
 • Denetimden sorumlu kişiler için gerekli çalışmaların yapılmasında destek olur ve ihtiyaç duyulan yardımı sağlarlar.
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne İlişkin İlkeler:
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri” ' ne Şirketin tüm faaliyet alanında uyulmasına azami özen gösterilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri yakından takip edilir ve yeni düzenlemelere uyulmasında azami özen gösterilir.
 • Menfaat sahipleri ile olan ilişkilerde anlaşılır, doğru, açık, eksiksiz ve zamanında bilgi paylaşımında bulunulur.
 • KAP'da duyurulan bilgilerde şeffaflık ilkesi gözetilir.
 
 
Çıkar Çatışmalarına İlişkin İlkeler:
 • Görevliler, görevlerin ifası sırasında Şirket'te sahip olduğu bilgi, yetki ve pozisyonunu hiç bir şekilde kendi şahsi çıkarı veya bir yakınının faydalanması ya da ilişkili olduğu üçüncü bir şahıs menfaatine kullanmazlar. İlgili çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar ya da ilgili mercilere durumu ileterek çıkar çatışmalarını engelleyecek her türlü tedbirin alınmasını sağlarlar.
 • Şirkette görev alanlar Şirket ile rekabete giremezler.
 
Sektöre ve Rakiplere İlişkin İlkeler:
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektörünün gelişmesi, ortak bir paydada çıkar ve sektöre olan güvende devamlılığın sağlanması için gerekli özen gösterilir.
 • Gerek sektör içinde yerin muhafazası ve gerekse sektörde bulunan diğer firmalar ile rekabet ederken, şirket etik kurallarından ödün vermeden dürüst, adil ve yasalar çerçevesinde hareket edilir.
 
Sosyal Sorumluluk ve Çevreye İlişkin İlkeler:
Her türlü faaliyette sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile hareket edilir. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması hususunda azami özen gösterilir.


İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni ’ni incelemenizi rica ederiz.