KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
 
Yatırımcı İlişkileri
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Oluşumu ve Yapısı

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya üyeleri dışından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az 2 üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyeler arasından seçilir.

Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Ortaklık’ın genel kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur ve yetkilendirilir. Kural olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. “10. Komiteler” maddesi altındaki düzenlemeler saklıdır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.


Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde yer alan Yönetim Kurulu üyesinin bir başka komitede yer almamasına özen gösterilir. Şu kadar ki, Ortaklık’ın bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ile yönetim kurulu sayısı bir kısıt oluşturduğu takdirde, bu hükümden sarfı nazar edilebilir.


Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komite’nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.


Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışma Usulleri


Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, acil durumlarda Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin onayı alınmak suretiyle de herhangi bir üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak toplanabilir.


Riskin Erken Saptanması Komitesi, üye sayısının çoğunluğu ile toplanıp, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olması halinde, komite başkanının üstün oyu vardır ve onun verdiği oy doğrultusunda karar verilir.


Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı tarafından, Ortaklık Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplantı planı hakkında bilgi verilir.


Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Görevleri


Riskin Erken Saptanması Komitesi Otaklık’ın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda uzman görüşlerinden yararlanır ve bu amaçla Komite’de sürekli/süreli danışmanlar görevlendirebilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Ortaklık tarafından karşılanır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini her iki ayda bir gözden geçirir ve yönetim kuruluna “Durum Değerlendirme Raporu” sunar. Sözkonusu rapor ayrıca bağımsız denetçiye de gönderilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, başta pay sahipleri olmak üzere Ortaklık’ın menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü Yönetim Kurulu’na sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendi görev tanımı doğrultusunda Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.

Kendi faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun toplanmasını gerekli görür ise, Yönetim Kurulu’nun toplanması için Yönetim Kurulu’ndan talepte bulunabilir. Kendi çalışma alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu toplantılarına gündem ekleme talebinde ve yönetim kuruluna bu yönde tavsiyelerde bulunabilir.


 
KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Or-An - Ankara / Türkiye +90 (312) 490 58 56 info@panoragyo.com
Çözüm Ofisi Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.Tarafından Geliştirilmiştir. website statistics