KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
 
Yatırımcı İlişkileri
 
Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve ona dayalı çıkarılmış ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite’nin Oluşumu ve Yapısı


Denetimden Sorumlu Komite, Ortaklık Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az 2 üyeden oluşur. Komite’nin 2 üyeden oluşması halinde her ikisinin de bağımsız yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. 2 üyeden fazla üye seçilir ise 2 üye bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak, diğerleri ise Yönetim Kurulu üyesi şartı olmaksızın icrada görevli olmayan, bir başka deyişle Ortaklık yönetiminde aktif olmayan, kimseler arasından belirlenecektir. Denetim Komitesi Başkanı’nın bağımsız üyeler arasından seçilmesi zorunludur.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinden en az biri muhasebe ve mali konulara ilişkin eğitim ve deneyime sahip olmalıdır.

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Ortaklık’ın genel kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur ve yetkilendirilir ve kural olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. “10. Komiteler” maddesi altındaki düzenlemeler saklıdır.

Görevi sona ermiş komite yeniden seçilmesi mümkündür.

Denetimden Sorumlu Komite’nin Çalışma Esasları


Denetimden Sorumlu Komite, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Denetim Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Denetimden Sorumlu Komite, acil durumlarda Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin onayı alınmak suretiyle de herhangi bir üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak toplanabilir.

Denetimden Sorumlu Komite, üye sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olması halinde, komite başkanının üstün oyu vardır ve onun verdiği oy doğrultusunda karar alınır.

Denetimden Sorumlu Komite gerçekleştirdiği tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komite başkanı Yönetim Kurulu’na komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bir üye marifetiyle bildirilmesini sağlar.

Denetimden Sorumlu Komite’nin Görevleri

Finansal bilgilerin kamuya açıklanmasını sağlar, muhasebe sistemi, bağımsız denetim, iç denetim ve Ortaklık’ın iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetir.

Yaptığı çalışmalar ve önerilerden gerekli gördüklerini rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na sunar.

Ortaklık’ın muhasebe ve bağımsız denetimi ile ilgili olarak Ortaklık’a ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Ortaklık çalışanlarının, Ortaklık muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi Denetimden Sorumlu Komite’nin görevleri arasındadır.

Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda maliyeti Ortaklık tarafından karşılanmak üzere bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Ancak maliyeti olacak bu bağımsız uzman görüşlerini almak için Yönetim Kurulu’nun onayının alınması zorunludur. Yönetim Kurulu onayı olmaksızın bu kimselerden ücret mukabili görüş alınamaz.

Bağımsız Denetim Firması’ndan alınacak hizmetleri ve aday kuruluşları belirler, Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu bu adaylar arasından belirlediği Bağımsız Denetim Firması’nı her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunar.

Bağımsız Denetim Firması ile yapılacak denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim firmasının her aşamadaki çalışmaları, Denetimden Sorumlu Komite’nin gözetiminde gerçekleştirilir. 

Bağımsız Denetim Firması çalışmalarının Bağımsız Denetim Firması ile imzalanmış bulunan sözleşme hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder.

Bağımsız Denetim Firması’nın bağımsızlığını veya objektif olarak görev yapmasını etkileyebilecek durumlar için bağımsız denetçi ile devamlı iletişim halinde olur ve varsa bu gibi durumların ortadan kaldırılmasını ve denetçinin etkin çalışmasını sağlar. Bağımsız Denetim Firması’nın yaptığı denetimin sonuçlarını ve finansal tabloları müştereken yapılacak toplantılarda değerlendirir.

Bağımsız Denetim Firması’ndan Ortaklık’ın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili elde edilen önemli bulguları ve denetçi önerilerini değerlendirir.

Ortaklık’ın ve iştiraklerinin iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliğini gözetir, çalışanlar tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından desteklenmesini sağlar.

Ortaklık’ın Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleriyle ilgili şikayetlerin değerlendirildiği ve sonuca bağlandığı bir mekanizmanın kurulmasını ve gizlilik ilkesi çerçevesinde işletilmesini gözetir. Gerekli görürse, sadece bu mekanizmanın işletilmesi için Ortaklık’ın içinden veya dışarıdan üçüncü kişilerin istihdamı için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur. Yönetim Kurulu’nun onaylaması halinde istihdam edilecek kişiler Denetim Komitesi’nin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Denetimden Sorumlu Komite, kendi faaliyet alanı ile ilgili olarak yönetim kurulunun toplanmasını gerekli görür ise yönetim kurulundan talepte bulunabilir. Kendi çalışma alanı ile ilgili olarak yönetim kurulu toplantılarına gündem ekleme talebinde ve yönetim kuruluna bu yönde tavsiyelerde bulunabilir.

Bağımsız Denetim Firması ile Ortaklık’ın diğer birimleri ve iştirakleri ile arasındaki koordinasyon ve iletişimin sağlıklı bir şekilde işlemesini gözetir.


 
KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Or-An - Ankara / Türkiye +90 (312) 490 58 56 info@panoragyo.com
Çözüm Ofisi Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.Tarafından Geliştirilmiştir. website statistics