KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
 
Yatırımcı İlişkileri
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Oluşumu ve Yapısı


Kurumsal Yönetim Komitesi, en az 2 üyeden oluşur. Kurumsal yönetim konusunda bilgili, Ortaklık‘ın işleyişine katkı sağlayabilecek yapıda, Ortaklık hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip, etik açıdan yüksek standartlara sahip ve Ortaklık’a zaman ayırabilecek olan kişiler kurumsal yönetim komitesine seçilebilirler. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Ortaklık’ın genel kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur ve yetkilendirilir.  Kural olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. “10. Komiteler” maddesi altındaki düzenlemeler saklıdır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üye olması durumunda üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan kişiler arasından seçilir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Çalışma Esasları


Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde toplanır.  Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, acil durumlarda Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin onayı alınmak suretiyle de herhangi bir üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak toplanabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, üye sayısının çoğunluğu ile toplanıp, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olması halinde, komite başkanının üstün oyu vardır ve onun verdiği oy doğrultusunda karar alınır.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerçekleştirdiği tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı yönetim kuruluna komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bir üye marifetiyle bildirilmesini sağlar.

Kurumsal Yönetim’den Sorumlu Komite’nin Görevleri
Ortaklık’ın vizyonu ve misyonu ile ana hedef ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerinde oluşan değişimleri takip ederek gerekli unsurların Ortaklık bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Kurumsal yönetim ilkelerini Ortaklık bünyesinde oluşturup benimsenmesini sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu’na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunur.

Ortaklık’ın kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılmasında, Ortaklık’ın internet sitesinin aktif olarak kullanılmasının sağlar.

Üst düzey yönetimin ve Ortaklık personelinin; risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin önemini kavramasına yönelik çalışmalar yürütür.

Kendi faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun toplanmasını gerekli görür ise, Yönetim Kurulu’ndan talepte bulunabilir. Kendi çalışma alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu toplantılarına gündem ekleme talebinde ve yönetim kuruluna bu yönde tavsiyelerde bulunabilir.

Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yönetim kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri oluşturulmamış olup, bunların görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu’na aday seçimine ilişkin şeffaf bir sistemin oluşturulması için çalışmalarda bulunur.

Yönetim Kurulu’nu ihtiyaçlar doğrultusunda üye alımı konusunda yönlendirir. Yönetim kurulu üyeleri için bir aday havuzu oluşturup, Yönetim Kuruluna üye olabilecek adayları belirler ve Yönetim Kuruluna Genel Kurul’da seçilmek üzere sunar.

Yönetim Kurulu’nun üye sayısına, yapısına ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

Çeşitli nedenlerle boşalan yönetim yurulu üyeliklerine ilişkin önerilerde bulunur. Ancak bu üyelerin seçimleri Ortaklık esas sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir

Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin azami çalışma sürelerini belirler ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunur.

Komitelerin yapısı ve çalışma esaslarına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulu üyelerine yönelik eğitim programları düzenler.

Yatırımcı İlişkileri Birimini ve bu birimin çalışmalarını koordine eder.

Ortaklık’ın, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışma yapar.

Ortaklık yönetim kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar.

Nitelikli personelin uzun süre Ortaklık’a hizmet etmesini sağlamayı teşvik eder ve buna yönelik önlemler almak için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

 
KURUMSAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GYO SEKTÖRÜ PORTFÖY BASIN ODASI İLETİŞİM SSS
Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Or-An - Ankara / Türkiye +90 (312) 490 58 56 info@panoragyo.com
Çözüm Ofisi Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.Tarafından Geliştirilmiştir. website statistics